top of page

Privacy POLICY

1. Algemeen

Welkom bij Boutersem Blinkt, bedankt voor jouw belangstelling voor onze website en onze dienstverlening!
De bescherming van jouw persoonsgegevens is uiterst belangrijk voor ons, wij stellen dan ook alles in het werk om jouw privacy te beschermen.

Aan de hand van deze "privacy policy" wensen wij jou op een duidelijke en transparante wijze te informeren over, onder andere, welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen, hoelang wij jouw persoonsgegevens bewaren, wat jouw privacy-rechten zijn en met wie je contact kan opnemen indien je nog vragen hebt hierover.

Wij kunnen deze privacy policy wijzigen of bijwerken om tegemoet te komen aan jouw feedback of om veranderingen in onze verwerkingsactiviteiten te weerspiegelen.

2. Wie zijn wij?

Hiermee wordt bedoeld de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens (de “verwerkingsverantwoordelijke”) via de website (www.boutersemblinkt.be), telefonisch, per post en/of per e-mail.

Hieronder vind je onze contactgegevens:

Boutersem Blinkt vzw, met ondernemingsnummer 0455.207.043

Vertrijksestraat 1, 3370 Boutersem

+32(0) 16 89 69 43

privacyboutersemblinkt@gmail.com

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Om de integriteit en vertrouwelijkheid ervan te garanderen, en om verlies en onrechtmatig gebruik ervan te voorkomen treffen wij alle redelijke technische en organisatorische maatregelen.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese privacyreglementering, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘AVG’ of de ‘GDPR’).

3. Persoonsgegevens die verzameld worden?

Voor de toepassing van deze privacy policy wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

3.1. Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken onder meer persoonsgegevens wanneer je onze website (www.boutersemblinkt.be) bezoekt of er gebruik van maakt, of wanneer je een inschrijvingsformulier invult in ons (strijk)atelier. Je kan tijdens je bezoek aan ons kantoor, ons strijkatelier of op de website op verschillende momenten persoonsgegevens met ons delen. Bijvoorbeeld bij (online) aanvragen van een huishoudhulp, solliciteren voor een job of wanneer je ons contacteert via ons contactformulier. Daarenboven verwerken wij ook persoonsgegevens wanneer je telefonisch contact opneemt met onze coördinatoren.

Wij beogen in principe geen persoonsgegevens te verwerken van personen jonger dan 18 jaar. Deze jongeren mogen zonder toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, geen persoonsgegevens aan ons doorgeven of een toestemmingsverklaring afgeven.

3.2. Persoonsgegevens die automatisch worden gegenereerd

Door gebruik te maken van onze website worden de volgende persoonsgegevens automatisch door ons verwerkt:

 • Cookies: bepaalde persoonsgegevens worden verzameld aan de hand van cookies op onze website.

 • Transactie historie: we bewaren ook gegevens over je eerdere aanvragen zodat je deze makkelijk kan terugvinden in jouw account;

 • IP-adres: een IP-adres is een nummer dat aan je computer toegewezen wordt door je Internet Service Provider om je toegang te verlenen tot het internet. Wij maken gebruik van je IP-adres om eventuele fraude te bestrijden bij het plaatsen van een bestelling, bijvoorbeeld in het geval van ongeautoriseerd gebruik van jouw account door derden; het type en de versie van jouw navigatiesysteem; de internetpagina die je het laatst bezocht.
   

3.3. Welke persoonsgegevens verwerken wij, waarom en gebaseerd op welke rechtsgrond?

Elke verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt voor één of meer specifieke doeleinden.

In onderstaande overzicht vind je achtereenvolgens volgende informatie weer:
A. Categorie persoonsgegevens,

B. Doeleinde,

C. Op welke rechtsgrond de verwerking is gebaseerd.

​A. Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, adres, postcode, gemeente, telefoonnummer, GSM-nummer, eventueel contactgegevens van een contactpersoon (naam, voornaam, telefoonnummer, GSM-nummer)), voorkeursdagen, kennismaking, andere persoonlijke informatie (vb huisdieren), aandachtspunten,...

B. Verwerking van uw inschrijvingsformulier.

C. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent.

A. Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, eventueel leveringsadres) en IP-adres.
B. Uitvoering van de overeenkomst (met inbegrip van facturatie).

C. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent.

A. Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres) en IP-adres.

B. Onze service voor, tijdens of na onze dienstverlening en klachtenbehandeling.

C. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent.

A. Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres).

B. Om jou te identificeren en op een juiste wijze aan te spreken in onze communicatie.

C. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, behalve wanneer jouw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

A.Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres) en IP-adres.

B. Om te communiceren over de planning en prestaties van huishoudhulp

C. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent.

A. Identificatie- en contactgegevens (e-mailadres) en IP-adres.

B. Jou, als klant, informeren over onze diensten of relevante informatie die je zouden kunnen interesseren door middel van gerelateerde communicatie (bv. een mailing).

C. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, behalve wanneer jouw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

A. Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres) en IP-adres.

B. Verzamelen van feedback ter verbetering van onze diensten, alsook ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website.

C. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, behalve wanneer jouw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

A. Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, adres) en betalingsgegevens

B. Voldoen aan wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen.

C. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons, als verwerkingsverantwoordelijke, rust;

A. Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, adres), betalingsgegevens en facturen.

B. Ter verdediging en bescherming van onze rechten.

C. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent.

4. Jouw privacy-rechten

Om je meer controle te geven over de verwerking van jouw persoonsgegevens, beschik je over de volgende privacy-rechten:

4.1. Recht op inzage in jouw persoonsgegevens die wij verwerken

Je hebt het recht om op ieder ogenblik van ons te vernemen of wij al dan niet jouw persoonsgegevens verwerken.

Als wij ze verwerken, dan heb je het recht om deze persoonsgegevens in te kijken en bijkomende informatie te ontvangen over:

 • de verwerkingsdoeleinden,

 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens,

 • de ontvangers of categorieën van ontvangers,

 • de bewaartermijn of de criteria ter bepaling van die termijn,

 • het bestaan van uw privacy-rechten,

 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit,

 • de bron van de persoonsgegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen,

 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

Als wij je geen toegang kunnen geven tot jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld omwille van een wettelijke verplichting), laten wij je weten waarom dat niet mogelijk is.

Ook kan je een kosteloze kopie, in een begrijpelijke vorm, verkrijgen van de verwerkte persoonsgegevens. Let wel, wij kunnen een redelijke vergoeding vragen om onze administratieve kosten te dekken voor elke bijkomende kopie die je opvraagt.

4.2. Recht op verbetering en aanvulling

Wanneer jouw persoonsgegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn, kan je ons vragen om deze onjuistheden of onvolledigheden te laten verbeteren.

4.3. Recht op gegevenswissing

Je kan ons in bepaalde gevallen vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. In dat geval dien je er evenwel rekening mee te houden dat wij jou geen service meer kunnen bieden indien je dat wenst. Houd er ook rekening mee dat je recht op gegevenswissing niet absoluut is. Wij hebben het recht om jouw persoonsgegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor, onder andere, de uitvoering van de overeenkomst, de naleving van een wettelijke verplichting of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. Wij zullen je daarover nader informeren in ons antwoord op jouw verzoek.

4.4. Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Ook heb je het recht om, onder bepaalde voorwaarden, de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvoor je toestemming hebt gegeven, door ons te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover dit technisch mogelijk is, bezorgen wij jouw persoonsgegevens rechtstreeks aan deze nieuwe verwerkingsverantwoordelijke.

 

4.5. Recht op de beperking van de verwerking

Indien één van de volgende elementen van toepassing is, kan je ons verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken:

a. je betwist de juistheid van die persoonsgegevens (in dit geval wordt het gebruik ervan beperkt gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren);

b. de verwerking van jouw persoonsgegevens is onrechtmatig;

c. wij hebben jouw persoonsgegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

d. zolang er geen beslissing is genomen over de uitoefening van je recht op bewaar tegen de verwerking, kan je verzoeken om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken.

4.6. Recht van bezwaar

Je kan, op grond van jouw bijzondere situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, indien deze verwerking kadert in ons gerechtvaardigd belang of in de vervulling van een taak van algemeen belang. Wij staken in dat geval de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij we dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan die van jou, of wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

4.7. Recht van verzet tegen geautomatiseerde besluitvorming

Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een volledig automatische beslissing die je aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft.

In drie situaties kan je je niet op dit recht beroepen:

 • als een wet dit toelaat (bijvoorbeeld ter voorkoming van belastingfraude),

 • als de besluitvorming berust op jouw uitdrukkelijk toestemming,

 • als dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, of de uitvoering van de overeenkomst (let wel, hierbij maken wij steeds geval per geval een afweging of er minder privacy intrusieve methoden bestaan om de overeenkomst te sluiten of uit te voeren).

4.8. Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming, kan je deze toestemming te allen tijde intrekken op eenvoudig verzoek.

4.9. Uitoefenen van uw privacy-recht

Om deze privacy-rechten uit te oefenen kan je ons per e-mail contacteren op het volgende e-mailadres: privacyboutersemblinkt@gmail.com. Om jouw identiteit te kunnen nagaan vragen wij je om een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart mee te sturen.

Je kan al deze rechten kosteloos uitoefenen, tenzij jouw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is (bijvoorbeeld vanwege het repetitieve karakter). In dat geval hebben wij het recht om je een redelijke vergoeding aan te rekenen of te weigeren om gevolg te geven aan jouw verzoek.

5. Doorgeven aan derden

Je persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden voor commerciële doeleinden. Wel kunnen je persoonsgegevens intern binnen het netwerk van "Boutersem Blinkt" worden doorgegeven aan oa onze verzekeringsmaatschappij, aan externe partijen waar wij een beroep op doen om te voorzien in onze dienstverlening (zoals "Dag van de Hulp")),... Hierdoor kunnen we onze dienstverlening ook verbeteren. Deze leveranciers zijn contractueel gehouden om deze persoonsgegevens slechts in opdracht van “Boutersem Blinkt” te verwerken. Daarnaast zijn zij contractueel gebonden om deze persoonsgegevens adequaat te beveiligen om verlies en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

6. Duur van het bijhouden van de persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het beoogde doel of voor de periode die ons wettelijk wordt opgelegd. Voor zover geen wettelijke bewaarperiode bestaat, worden jouw persoonsgegevens routinematig gewist nadat het doel waarvoor ze zijn verzameld, is verwezenlijkt.

Daar komt bij dat wij jouw persoonsgegevens kunnen bewaren als je ons hiervoor toestemming hebt verleend of als wij deze persoonsgegevens mogelijks nodig hebben in het kader van een rechtsvordering. In dat laatste geval dienen we bepaalde persoonsgegevens te gebruiken als bewijsmiddelen. Met het oog hierop bewaren we bepaalde persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke verjaringstermijn, die tot dertig jaar kan bedragen. De gebruikelijke verjaringstermijn in verband met persoonlijke rechtsvorderingen bedraagt echter 10 jaar.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Boutersem Blinkt heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website te vermijden, alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze persoonsgegevens. 

In geen geval kan Boutersem Blinkt aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Boutersem Blinkt houdt eraan je ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere websites, die Boutersem Blinkt niet controleert en waarop deze privacy policy niet van toepassing is. Deze websites worden niet beheerd door Boutersem Blinkt. Boutersem Blinkt is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Boutersem Blinkt raadt je dus aan om aandachtig elk privacy reglement van elke website die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze privacy policy.

8. Klachten?

We doen ons uiterste best om jouw persoonsgegevens te beschermen. Indien je een klacht hebt over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kan je dit aan ons melden via onze contactgegevens, zodat wij hier zo snel mogelijk aan kunnen tegemoetkomen.

Je kan ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De autoriteit die toezicht houdt op onze organisatie is de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

Je heb het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in verband met de manier waarop Boutersem Blinkt omgaat met de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens. Klachten in verband met ons privacy policy kunnen tevens gestuurd worden naar privacyboutersemblinkt@gmail.com.

9. Heb je nog vragen?

Dan mag je ons steeds contacteren op het volgende e-mailadres: privacyboutersemblinkt@gmail.com.

bottom of page